Ľubomír Hudačko Univerzity

Ich práca neunikla pozornosti: Týmto učiteľom Prešovskej univerzity sa dostalo prestížnej pocty!

Počas slávnostného inaugurovania nového rektora Prešovskej univerzity Petra Kónyu sa dostalo pocty aj jej viacerým zamestnancom. Bola im totiž udelená Cena rektora za rok 2014. Pozrite si, kto všetko sa stal jej laureátom.

Ilustračný obrázok k článku Ich práca neunikla pozornosti: Týmto učiteľom Prešovskej univerzity sa dostalo prestížnej pocty!
Zdroj: Dnes24.sk

Cena rektora za rok 2014 sa udeľuje tvorivým zamestnancom Prešovskej univerzity v Prešove za významný prínos vo vede v týchto vedných odboroch:

Humanitné vedy – filozofia a etika

 • prof. PhDr. Františkovi Mihinovi, CSc. (FF PU) za vedeckú monografiu Mihina, F.: „Charles Sanders Peirce: Zo života a diela. Credo ut intelligam. Verím, aby som pochopil.“

Humanitné vedy – teológia

 • prof. ThDr. Jánovi Šafinovi, PhD. (PBF PU) za vedeckú monografiu ŠAFIN, J.: „Cyrilometodské dedičstvo v Európe“
 • doc. ThDr. Ľubomírovi Petríkovi, PhD. (GTF PU) za vedeckú monografiu Petrík, Ľ.: „Kerygma v homílii a zrod živej viery.“

Pedagogické vedy

 • doc. RNDr. Ivete Scholtzovej, PhD. (prodekanka PF PU) za editovanie vedeckej monografie „Komparatívna analýza primárneho matematického vzdelávania na Slovensku a v zahraničí.“ a dve kapitoly vo vedeckej monografii „Komparácia kontextových charakteristík matematickej edukácie vo vybraných národných prípadových štúdiách.“
 • Mgr. Ivanovi Ropovikovi, PhD. za publikácie vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch

Spoločenské a behaviorálne vedy

 • prof. PhDr. Jozefovi Džukovi, PhD. (FF PU) za vedecké štúdie publikované v zahraničných karentovaných časopisoch a vedeckú monografiu Džuka, J. :„Subjektívne hodnotená kvalita života – validita a reliabilita merania.“
 • RNDr. Kvetoslave Matlovičovej, PhD. (FHPV PU) a Mgr. Alexandrovi Mušinkovi, PhD. (Ústav Rómskych Štúdií) za vedeckú monografiu: Mušinka, A. – Matlovičová, K. a kol.: „Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013.“

Fyzika a vedy o Zemi

 • prof. RNDr. Mariánovi Reiffersovi, DrSc. (FHPV PU) za vedecké práce publikované v zahraničných karentovaných časopisoch

Vedy o živej prírode a ekológia

 • prof. RNDr. Jarmile Bernasovskej, PhD. (prodekanka FHPV PU) a RNDr. Eve Petrejčíkovej, PhD. za prínos v oblasti objasňovania genetického pôvodu a genetickej rozmanitosti populácií. Za vedeckú prácu publikovanú v karentovanom časopise a vedeckú monografiu Petrejčíková, E.- Bernasovská, J.: „Polymorfizmy Y-chromozómu rómskej populácie východného Slovenska.“

Ekonomické a manažérske vedy

 • doc. PaedDr. Zuzane Birknerovej, PhD., MBA (FM PU)
 • doc. PhDr. Miroslavovi Frankovskému, CSc. (FM PU) za publikácie Birknerová Z. – Frankovský M.: „Rodové diferencie v prejavoch sociálnej, emocionálnej inteligencie a machiavellizmu v manažérskej práci.“ a Lajčin,D. – Sláviková, G. – Frankovský M. – Birknerová Z.: „Sociálna inteligencia ako významný prediktor manažérskeho správania.“
 • doc. Mgr. Eve Litavcovej, PhD (FM PU) za vedecké práce publikované v zahraničných karentovaných časopisoch a monografiu Litavcová, E.- Jenčová, S.: „Analytický pohľad na problémy chudoby a nezamestnanosti v podmienkach Slovenska.“

Zdravotnícke vedy

 • PhDr. Dagmar Magurovej, PhD. a PhDr. Gabriele Kuriplachovej, PhD. (FZO PU) za monografiu vydanú v zahraničí: Kuriplachová,G.- Magurová, D. a kol. :„Effectiveness of education in nursing.“

Vedy o športe

 • prof. PhDr. Daniele Slančovej, PhD. a Mgr. Terézii Slančovej, PhD. za monografiu Slančová D. – Slančová T.: „Reč pohybu, autority a súdržnosti. Pragmatická analýza trénerského komunikačného registra v komunikácii s hráčmi kolektívnych loptových hier staršieho školského veku.“

Za významný prínos v umení v kategórii – výtvarné dielo za rok 2014

 • doc. PhDr. Michalovi Tokárovi, PhD. za autorskú výstavu Počítačová grafika

Za významný prínos v umení v kategórii – umelecká literatúra za rok 2014

 • Jamesovi Sutherlandovi-Smithovi za publikáciu v rade pôvodných umeleckých prác súčasného britského autora žijúceho dlhodobo v Prešove a pôsobiaceho na Inštitúte anglistiky a amerikanistiky. Sutherland-Smith, J.: „Mouth (Ústa)“. Zbierka Mouth je cyklom 99 básní napísaných v priebehu 12 rokov od r. 199–2011, ústredným motívom sú ľudské ústa, ktoré vytvárajú rôznorodé formy a štýly jazyka, vďaka čomu sú nezabudnuteľným stredobodom záujmu jazykovedcov.

Okrem toho, Ing. Jozef Fejér, PhD. z Katedry ekológie – FHPV PU sa zúčastnil na výskumno-šľachtiteľskom programe, v spolupráci s Ústavom genetiky a biotechnológií rastlín SAV – Nitra získal ocenenie Zlatý Kosák v kategórií „Poľnohospodárstvo a potravinárstvo“ za vyšľachtenie „Prvej slovenskej odrody amarantu Pribina.“

Čítajte tiež:

Nový rektor Prešovskej univerzity predstavil svoje priority: Peter Kónya o tom, čo chce zrealizovať!

foto: ilustračné

Ocenení zamestnanci Prešovskej Univerzity: Dostalo sa im prestížnej pocty!
15
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM