Príde UVLF v Košiciach o titul univerzity? Rektorka reaguje takto!

Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie Jana Mojžišová nepripúšťa scenár, podľa ktorého by škola mohla prísť o titul univerzity.

Erik Bojničan
Ilustračný obrázok k článku Príde UVLF v Košiciach o titul univerzity? Rektorka reaguje takto!
Zdroj: TASR

Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach, hrozí odňatie titulu univerzita. Vyplynulo to z výsledkov, ktoré prezentoval minister školstva Juraj Draxler spolu s predsedom Akreditačnej komisie Ľuborom Fišerom. UVLF deklaruje, že jednoznačne patrí medzi univerzitné vysoké školy a urobí všetko pre to, aby to tak aj zostalo.

„Nepripúšťame možnosť, že by sme v stanovenej lehote neodstránili nedostatky, ktoré nám vytkla Akreditačná komisia (AK) za hodnotené obdobie 2008 – 2013, a neobhájili toto začlenenie do budúcnosti,“ uviedla rektorka UVLF Jana Mojžišová.

Rozhodnutie akceptujú, no úplne sa s ním nestotožňujú

V reakcii na výsledky komplexnej akreditácie vysokých škôl zverejnené vo štvrtok (27.8.) rektorka dodala, že UVLF dosiaľ nepozná podmienky, na základe ktorých bude hodnotená v stanovenej dobe 12 mesiacov. „Akceptujeme rozhodnutie Akreditačnej komisie, aj keď sa s ním úplne nestotožňujme, pretože mnohé naše argumenty, niektoré len technického charakteru, odmietla Akreditačná komisia zobrať do úvahy. Oceňujeme jej snahu očistiť vysoké školstvo, ale procesu hodnotenia je možné vyčítať retroaktivitu a netransparentnos­ť,“ konštatovala. Mnohé pripomienky AK a jej pohľad zvonku sú však podľa nej pre univerzitu podnetom na zlepšenie.

Prijali prvé opatrenia

Za silné stránky UVLF označila Mojžišová hodnotené oblasti veterinárskych vied a vied o živej prírode s tým, že v nich škola patrí k špičkovým inštitúciám nielen na Slovensku, ale aj v rámci celoeurópskeho vzdelávacieho priestoru. „V oblasti chemických vied, ktoré nie sú našou ťažiskovou vednou oblasťou, nám boli vytknuté nedostatočné výstupy vedecko-výskumnej činnosti, čo súvisí s nízkym počtom a nízkou aktivitou tvorivých pracovníkov, ktorí boli zaradení do tejto oblasti výskumu v sledovanom období 2008 – 2013. Na nápravu tohto stavu sme už prijali prvé opatrenia,“ uviedla.

Vytknuté nedostatky sa týkajú aj oblasti farmaceutických vied. Podľa slov rektorky je študijný program farmácia mladý a je prirodzené, že sa isté obdobie formuje. „Od vzniku tohto študijného programu univerzita venuje zvýšenú pozornosť jeho rozvoju personálnemu i materiálno-technickému, ako aj budovaniu vedecko-výskumnej základne, čo je proces náročný z časového i finančného hľadiska. V porovnaní s hodnoteným obdobím (2008 – 2013) sa kvalita tohto študijného programu v súčasnosti výrazne posunula,“ argumentuje. Účinnosť už skôr prijatých opatrení dokazujú podľa nej kvalitné výstupy vedecko-výskumnej činnosti, ktoré ešte nemohli byť hodnotené v sledovanom období.

Záujem zo strany študentov

O kvalite poskytovaného vzdelania na UVLF podľa rektorky svedčí aj vysoký záujem o štúdium zo strany slovenských, ale aj zahraničných študentov, ktorí dlhodobo tvoria viac ako desať percent všetkých študentov. „Kvalita univerzity je potvrdená aj hodnotením Európskej komisie pre veterinárske vzdelávanie, ktorá ju zaradila medzi tzv. visited and approved establishments (navštívené a potvrdené školy), čo ju radí medzi najlepšie európske veterinárske vysoké školy. Splniť náročné požiadavky tohto medzinárodného hodnotenia kvality sa podarilo z viac ako stovky veterinárnych škôl len približne polovici,“ konštatovala Mojžišová.

Z komplexnej akreditácie vysokých škôl vyplynulo, že strata titulu univerzita do budúcna hrozí okrem košickej UVLF aj Katolíckej univerzite v Ružomberku, Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Foto: Ilustračné

Zdroj: TASR