Termín podania prihlášok na VŠ nemusí byť na všetkých fakultách jednotný. Pozrite si, ako to je na UK či UMB

Obdobie podávania prihlášok na vysoké školy je už tu. Uchádzači o bakalárske štúdium môžu posielať prihlášky na jednotlivé fakulty vysokých škôl písomnou či elektronickou formou. Termíny, dokedy tak majú urobiť, si však určujú fakulty. Na niektorých je to do konca februára, niekde až do mája.

Ilustračný obrázok k článku Termín podania prihlášok na VŠ nemusí byť na všetkých fakultách jednotný. Pozrite si, ako to je na UK či UMB
Zdroj: Dnes24.sk

Podľa Emílie Hrušovskej, vedúcej Oddelenia študijných vecí Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, je na väčšine ich fakúlt termín podania prihlášky na bakalárske štúdium do 28. februára. Najviac času na podanie prihlášky je na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK, kde ju môžu študenti posielať až do 30. mája.

Forma prihlášky na všetkých fakultách je papierová alebo elektronická. Poplatky za prijímacie konanie sa pri klasickej prihláške pohybujú od 33 eur na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK po 80 eur na Lekárskej fakulte UK. V prípade elektronickej prihlášky môže uchádzač ušetriť aj niekoľko eur.

Na fakultách Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici musia záujemcovia o bakalárske štúdium posielať svoje prihlášky do konca februára alebo marca. Napríklad na Pedagogickej fakulte UMB je tento termín určený do 27. februára. Na Právnickej fakulte, Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB alebo pri niektorých študijných programoch na Filozofickej fakulte UMB až do 31. marca.

Prihlášky na jednotlivé fakulty sa posielajú tiež písomnou alebo elektronickou formou. Poplatok za podanie prihlášky sa pohybuje od 35 eur na Ekonomickej fakulte, Fakulte prírodných vied a Pedagogickej fakulte UMB po 60 eur na Právnickej fakulte a Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. „V prípade podania elektronickej prihlášky je zľava tri eurá na všetkých fakultách, okrem Filozofickej fakulty UMB. Tu platí zľava pre prvý stupeň štúdia osem eur,“ spresnil pre referent marketingovej komunikácie UMB Marián Lihan.

Ako informovala manažérka pre komunikáciu Slovenskej technickej univerzity (STU) Andrea Settey Hajdúchová, na jednotlivé fakulty STU sa prihlášky na bakalárske študijné programy posielajú buď do 31. marca alebo 30. apríla. Na Fakultu architektúry STU už bolo potrebné prihlášku poslať do 30. novembra 2014.

Študenti sa môžu na štúdium prihlásiť písomnou i elektronickou formou, okrem Materiálovo-technologickej fakulty STU a Fakulty architektúry STU, kde platí len elektronická prihláška. Poplatok za podanie prihlášky sa vo väčšine fakúlt pohybuje od 50 eur pri písomnej prihláške do 35 eur pri elektronickej prihláške. Na Fakulte architektúry STU je tento poplatok 40 eur.

Podľa slov Gabriely Sekerešovej, vedúcej Oddelenia pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov Trnavskej univerzity (TU) v Trnave, sa na bakalárske štúdium posielajú prihlášky na väčšinu fakúlt TU do 28. februára. Na Právnickej fakulte a Teologickej fakulte platí termín do 31. marca. Prihlášky sa dajú poslať písomnou aj elektronickou formou.

Poplatok za podanie písomnej prihlášky je od 60 eur na Právnickej fakulte TU do 33 eur na Pedagogickej fakulte TU. Pri elektronickej prihláške môže záujemca ušetriť aj päť eur.

Na väčšine fakúlt Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach sa prihláška na bakalárske štúdium posiela do 31. marca. Výnimka platí pre Lekársku fakultu UPJŠ, kde prihlášku treba poslať do 28. februára a pre Fakultu verejnej správy UPJŠ, kde platí termín do 30. apríla.

Najviac, 50 eur, zaplatia študenti pri klasickej prihláške na Lekársku fakultu a Právnickú fakultu UPJŠ. Taktiež aj na Filozofickú fakultu UPJŠ, ale len v prípade prijímacieho konania s prijímacou skúškou. Klasická prihláška na Fakulte verejnej správy a Prírodovedeckej fakulte UPJŠ stoji 40 eur. Pri elektronickej prihláške študent ušetrí 10 eur.

Vysoké školy upozorňujú, že všetky potrebné informácie nájdu uchádzači o štúdium na stránkach jednotlivých fakúlt. Prihlášku písomnou formou musia spolu s prílohami a dokladom o zaplatení poplatku zaslať na adresu fakulty. Prihlášku elektronickou formou sú povinní vytlačiť, potvrdiť a spolu s prílohami a dokladom o zaplatení poplatku zaslať taktiež na adresu príslušnej fakulty.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR