Jaroslav Dodok Univerzity

Veľa študentov a nekvalitní noví profesori

Na Slovensku máme veľa vysokých škôl, mnohí novovymenovaní profesori a docenti nie sú dostatočne kvalitní a medzi študentmi klesá záujem o techniku na úkor populárnych smerov.

Aj k takýmto záverom dospela v správe o svojej činnosti za posledné dva roky Akreditačná komisia (AK), ktorá dohliada na kvalitu vysokých škôl. Materiál dnes zobrala vláda SR na vedomie.

Školy lákajú študentov na zaujímavé názvy študijných programov

Niektoré fakulty podľa AK žiadajú o akreditáciu študijných programov s príťažlivými názvami, aby pritiahli viac študentov. Aj keď vysoké školy na základe väčšieho počtu študentov potom získajú viac peňazí, školy zachovajú počty učiteľov a v mnohých prípadoch absolventi odborov nenachádzajú uplatnenie v praxi. Snahu o marketingovo zaujímavý názov študijného programu nemožno podľa názoru ministerstva školstva vysokým školám vyčítať, pokiaľ nejde o klamlivú reklamu.

// „Ak počet študentov nezodpovedá možnostiam školy, je úlohou Akreditačnej komisie navrhnúť pozastavenie a následne prípadné odňatie akreditácie,“// reagovalo ministerstvo na výhradu AK.

U študentov je populárny manažment, či právo

Komisia tiež upozorňuje na nezdravý trend príklonu študentov od technických smerov k populárnym študijným programom, za ktoré označuje napríklad sociálnu prácu, manažment či právo. „Tento fakt v krátkej budúcnosti môže spôsobiť, že ekonomike SR začnú chýbať technicky a technologicky vzdelaní ľudia,“ varuje AK. Riešením by mohol byť univerzálny spoločný základ pre viaceré bakalárske programy. „Tá diverzifikácia by mala byť v magisterských programoch,“ povedal pre TASR šéf Akreditačnej komisie Ľubor Fišera.

V správe AK konštatuje, že na Slovensku je veľa vysokých škôl, pričom mnohé majú nízku úroveň vedecko-výskumnej základne. „Ich existencia sa odvádza od vysokého počtu prijímaných študentov, bez ohľadu na kvalitu poskytovaného vzdelávania. Za niekoľko rokov sa počty študentov znásobili,“ píše sa v materiáli. Podľa komisie treba rýchlo a razantne riešiť prípady, ktoré degradujú vysoké školstvo v očiach verejnosti. Členovia komisie preto navrhujú priamu kontrolu výučby na vysokých školách neohlásenými návštevami. Rozsahom aj náročnosťou by sa malo zjednotiť aj externé štúdium so štúdiom v dennej forme.

Veľmi nízka kvalita nových profesorov

// „Stretávame sa s veľmi diferencovanou a často alarmujúco nízkou kvalitou novovymenovaných docentov a profesorov,“// podčiarkla v správe komisia. Za vecné riešenie považuje zjednotenie minimálnych kritérií pri menovaní profesorov v rámci študijného odboru na celom Slovensku. AK navrhuje tiež zosúladiť vekovú hranicu pre garanta študijného programu a vysokoškolského učiteľa. V súčasnosti môže mať garant maximálne 65 rokov a horná hranica pre vysokoškolského pedagóga je 70 rokov.// „Akreditačná komisia je toho názoru, že keď môže učiteľ pracovať do sedemdesiatky, tak môže aj garantovať do sedemdesiatky,“// uviedol Fišera.

Akreditačná komisia je poradným orgánom vlády, ktorej úlohou je sledovať, posudzovať a nezávisle hodnotiť kvalitu vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej, ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl a pomáhať ju zvyšovať. Má 21 členov, ktorí môžu zastávať túto funkciu najviac dve po sebe idúce šesťročné funkčné obdobia. Ide o významné osobnosti z vysokých škôl, odborných a vedeckých ustanovizní. Členmi sú aj zahraniční odborníci.

Zdroj: TASR

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM