Od Vás

Riaditeľka bystrického gymnázia sa rozhodla prehovoriť k rodičom: TOTO je jej otvorený list!

Situáciu, ktorá ju trápi, sa riaditeľka banskobystrického gymnázia rozhodla riešiť po svojom. Prečítajte si otvorený list, ktorý adresovala všetkým rodičom, žiakom a priateľom školy.

Ilustračný obrázok k článku Riaditeľka bystrického gymnázia sa rozhodla prehovoriť k rodičom: TOTO je jej otvorený list!
Zdroj: TASR

Otvorený list riaditeľky Gymnázia Andreja Sládkoviča Ivety Šanderovej prinášame v plnom znení:

"V posledných mesiacoch sa snažíme (nové vedenie) nadviazať na spoluprácu s Rodičovskou radou a priznávam, že táto spolupráca sa rodí dosť ťažko. Predkladám preto niekoľko zamyslení s cieľom objasniť túto problematiku a nájsť riešenie. Vzdelávanie je síce v zmysle zákona povinnosť, okrem toho pre dieťa aj nutnosť, ale pre múdreho rodiča aj príležitosť poskytnúť svojmu dieťaťu možnosť rozvoja. Vzdelávanie sa uskutočňuje predovšetkým v škole a vznikol teda následne vzťah učiteľ- žiak, ktorý prechádzal v minulosti mnohými formami. Do tejto dichotómii musíme ale zahrnúť aj rodičov a širšiu verejnosť.

V posledných rokoch sa pojem „vzdelávanie“ spája predovšetkým so školou. Rodičia sa postupne vynechávali, akoby sem ani nepatrili. Kritizujeme katastrofálnu úroveň školstva, prácu učiteľa vidíme ako „končí na obed… nevie naučiť… má samé prázdniny…“. Poznáme povinnosti učiteľa, zaujímame sa o problémy školy? Aký je vlastne podiel rodiča na vzdelávaní žiakov?

Podľa môjho názoru je podiel rodičov na celú situáciu v školstve omnoho väčší, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Na rodičoch naozaj záleží!

Aká je realita?

Škola a rodičia reprezentujú rôzne svety, ktoré sa spolu stretávajú len zriedka. Na ich stretávanie je vytvorený formálny priestor s názvom “rodičko”. Chodíme naozaj na tieto stretnutia? Podľa mojich skúseností sa na triednych schôdzkach stretávajú tí istí rodičia, väčšinou „bezproblémových“ de­tí.

Škola a rodičia spolu komunikujú hlavne prostredníctvom elektronickej žiackej knižky a k intenzívnejšej komunikácii prichádza najmä vtedy, keď nastane problém a očakávania jednej strany sa nestretávajú s pochopením u druhej strany. Dnešní rodičia, aj na základe možno svojej predchádzajúcej skúsenosti, či mylnej predstavy predpokladajú, že škola je svet, kde pravidelne nechávajú svoje dieťa, tam ho vzdelajú a vychovajú, a po čase vrátia ako hotový produkt s tým, že toto je služba, za ktorú sú v škole platení. Aj žiaci často berú školu ako prostriedok na strávenie voľného času, či miesto pre vyplnenie nudy.

Rodičia, žiaci a škola však patria k sebe a sa musia naučiť spolupracovať.

Väčšia kooperácia rodičov a školy sa javí ako nevyhnutná. Nie obviňovanie, osočovanie, ale skutočná harmonická spolupráca môže napomôcť deťom dosahovať lepšie výsledky. Cieľom múdreho rodiča je mať úspešné, šťastné, spokojné a vzdelané dieťa. Cieľom múdrej školy je mať úspešného, šťastného, spokojného a vzdelaného absolventa. Bez vzájomného poznania a spolupráce tieto ciele nenaplníme.

Sme však na to reálne pripravení? Ako funguje spolupráca rodičov a školy u nás? Poznajú rodičia svoje práva a povinnosti? Ako môžu rodičia komunikovať so školou?

Možností je viac. V prípade potreby je možná osobná komunikácia s učiteľom, či s triednym učiteľom. Pri ďalšom záujme o podmienkach vzdelávania žiaka, môže byť rodič zastúpený rodičovskou radou.

Vieme ako funguje rodičovská rada? Zo vzorového štatútu RR vyberám:

 • Poslaním rodičovského združenia na škole je spolupracovať s vedením školy a jej pedagogickým zborom pri výchove a vzdelávaní žiakov školy v súlade s pedagogickou teóriou, pri ochrane práv detí v zmysle Deklarácie práv dieťaťa (UNESCO), pri ochrane a presadzovaní výchovného záujmu rodičov (zákonných zástupcov) detí a pri ochrane učiteľov s morálnym kreditom pred nepriaznivými faktormi procesu výchovy.
 • Rodičovské združenie (RZ) zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania žiakov, zabezpečovania tohoto procesu a vzťahov, v ktorých sa uskutočňuje.
 • Prostredníctvom svojich zástupcov rokuje s riaditeľom školy, učiteľmi a ostatnými pracovníkmi školy s vedomím spoločnej zodpovednosti za výchovu žiaka a na základe vzájomného partnerského vzťahu.
 • Rodičovské združenie rešpektuje právnu subjektivitu školy pri presadzovaní záujmov svojich členov.
 • Zabezpečuje účasť svojich zástupcov v Rade školy a v Stravovacej komisii školy alebo orgánov, ktoré stanovuje zákon (predpis), ktorá túto účasť predpokladá.
 • Utvára Rodičovskú radu (RR), ktorá rozhoduje vo veciach rodičovského združenia a zabezpečuje realizáciu poslania a úloh rodičovského združenia. Realizáciu jej rozhodnutí zabezpečuje Výkonný výbor RZ a Revízna komisia RZ.
 • S cieľom pomôcť vedeniu školy a jej pedagogickým pracovníkom pri riešení výchovných problémov a výchovných problémových situácií zriaďuje RZ Výchovnú komisiu zloženú z rodičov, ktorí sú profesne kompetentní spolupracovať s vedením školy a jej výchovným poradcom.
 • Rodičovské združenie vytvára účelové skupiny rodičov, ktoré pomáhajú pri zabezpečovaní kultúrnych, športových a iných záujmových podujatí žiakov školy podľa ich špecifického obsahu a zamerania alebo ich zriaďuje na riešenie osobitných problémov.

Po prečítaní možno viacerých prekvapí koľko právomocí RR naozaj má. Ak ich má využiť, mala by aj reálne fungovať. No nie sú to len právomoci, ale aj povinnosti a hlavne ochota, ktoré sú nutné pre správne fungovanie RR. RR pri GAS zastupuje skoro 500 rodičov. Mala by preto mať vytvorený systém práce, štatút a organizáciu. O výsledkoch práce by mal byť informovaný každý jeden rodič.

Rodičovské združenie školy sa ďalej člení na Rodičovskú radu, triedne aktívy(TA), výkonný výbor, revízna komisia, výchovná komisia, zástupcovia RR v orgánoch školy a iné. Pozrime sa bližšie na základný článok RZ-triedne aktívy, teda združenie rodičov triedy:

Triedny aktív:

 • volí predsedu TA a zapisovateľa, ktorý vedie Zápisnicu TA,
 • zabezpečuje dohovoreným spôsobom výber členského príspevku na obdobie školského roka a jeho odovzdanie hospodárovi výkonného výboru RZ prostredníctvom predsedu TA (triedneho dôverníka) alebo triedneho učiteľa, ak ten s takouto požiadavkou triedneho aktívu bude súhlasiť,
 • vyjadruje sa k výchovno-vzdelávaciemu procesu v danej triede, pomáha triednemu učiteľovi riešiť problémové situácie a formuluje pripomienky Rodičovskej rade alebo vedeniu školy na odstránenie nedostatkov tohoto procesu,
 • pôsobí na rodičov, ktorí venujú malú pozornosť výchove a vzdelávaniu svojho dieťaťa alebo narušujú optimálny vzťah rodiny a školy a pomáha im v rámci svojich možnosti,
 • zabezpečuje výber a evidenciu darov rodičov triednemu aktívu a rozhoduje o ich využití v prospech žiakov triedy,
 • rešpektuje rozhodnutia a odporúčania Rodičovskej rady RZ a zabezpečuje ich realizáciu a realizáciu odporúčaní výkonného výboru RZ prostredníctvom rodičov žiakov triedy,
 • navrhuje rodičov do účelových skupín RZ, orgánov RZ (výbor, komisie) a orgánov školy podľa odporúčaní alebo výzvy výkonného výboru (rodičovskej rady),
 • zabezpečuje organizáciu aktivít rodičov a žiakov triedy podľa rozhodnutia triedneho aktívu.
 • Triedny aktív zasadá pravidelne 1 x za štvrťrok školského roka. Zasadnutia TA zvoláva výkonný výbor RZ po dohode s vedením školy. Predseda TA (triedny dôverník) môže zvolať na návrh rodičov alebo triedneho učiteľa mimoriadne zasadnutia TA na riešenie vážneho problému alebo v inej neodkladnej záležitosti.

Ak pozorne čítame, triedne schôdzky zvoláva predseda triedy a môže prizvať triedneho učiteľa, prípadne iných učiteľov, či vedenie školy. Zabezpečuje výber dobrovoľného príspevku, pomáha triednemu učiteľovi, pôsobí na rodičov, ktorí venujú malú pozornosť vzdelávaniu svojho dieťaťa…

Ruku na srdce: nie sú „rodičká“ u nás len formálnou záležitosťou? Ako sa zaujímame o výsledky práce svojho dieťaťa, podmienky vzdelávania? Je skutočne vzdelávanie len záležitosť školy?

Asi kladiem priveľa otázok. Sama som matkou a veľmi dobre viem, že plniť si rodičovské povinnosti nie je jednoduché. Dnešná doba kladie na všetkých vysoké nároky a požiadavky na rodinu, na každého jedinca.

Hľadajme teda spoločnú cestu ako vytvoriť v tomto marazme školstva čo najlepšie podmienky. Spojme sily a zaujímajme sa kde a ako trávia vaše deti väčšinu aktívneho dňa po 4 roky. Kde dospievajú, prežívajú mnohokrát jedno z najkrajších a nezabudnuteľných období života človeka.

Ja, ako riaditeľka školy, sľubujem, že zo strany vedenia školy a celého pedagogického zboru sa nebránime aktívnej spolupráci. Otvárame možnosť komunikácie. Obrátili sme sa na zástupcov RR opakovane a zatiaľ len s čiastočnými výsledkami. Predseda RZ sa vraj stretáva s neochotou a zabezpečuje väčšinu povinností sám. Prosím rodičov GAS, aby sa zaujímali o radosti i starosti detí na pôde GAS, aby nám pomohli pri riešení problémov, poznali podmienky a prostredie školy. Zaujímajte sa o to, kde sa investuje dobrovoľný príspevok, aké podujatia sa organizujú na škole, v akom prostredí trávia vaše deti čas. Pozrite si webové stránky RZ na našej škole. Sú tam informácie staré niekoľko rokov. Zorganizujte triedne stretnutia tak, aby neboli len formálnym stretnutím pár jedincov. My vám radi pomôžeme, predložíme naše plány, oboznámime vás s našimi povinnosťami. Poznajme sa navzájom a vychovávajme a vzdelávajme deti spoločne! Nech platí: Škola nám – my škole!

S úctou riaditeľka GAS Iveta Šanderová"

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM